VHD Media Groups beredskap för Covid-19

English text below

Under denna tid av osäkerhet är vi alla på VHD Media Group oroade över säkerheten och välbefinnandet för våra familjer, kollegor, kunder och partners. 

Våra tankar går ut till alla som personligen drabbas av Covid-19 och vi hoppas att alla som berörs återhämtar sig snabbt och utan incident.

För VHD Media Group är välgången för våra kunder av yttersta vikt. I 12 år har vi fått äran och stoltheten att tillhandahålla våra tjänster, så i dagens utmanande miljö vill vi ge dig mer information om hur vi säkerställer vår och er fortlöpande verksamhet.

VHD Media Group arbetar aktivt för att kunna säkerställa verksamhetens fortsättning, oavsett situation. Konkret innebär detta att vi har planer och strukturer för att effektivt möjliggöra fortsatt leverans av våra högkvalitativa tjänster. Dessutom säkrar vi upp för att Support och Tech, samt en kontaktperson finns till hands 24/7 året runt. Vi reviderar vår beredskapsplan dagligen, för att kunna möta morgondagens utmaningar. För oss är det särskilt viktigt att fortsatt kunna leverera våra samhällskritiska tjänster som gagnar många miljoner mottagare varje år. 

Det är inte längre en nyhet att pågående pandemi kommer slå hårt mot privatpersoner och företag. För att fortsättningsvis kunna leverera våra tjänster med bibehållen kvalité och support har vi gjort ett större antal förändringar. Några kan ni läsa om nedan.

Utöver förändringar följer vi situationen noggrant och utvärderar kontinuerligt vilka åtgärder vi behöver vidta. Information från Folkhälsomyndigheten och WHO analyseras regelbundet och utgör grunden i vår strategi för att dels bidra till att begränsa spridningen av Covid-19 och dels hantera effekterna av pandemin för vår verksamhet.

Kundkontakter

Vi ber dig ha överseende med att det är möjligt att din ordinarie kontaktperson inte finns tillgänglig, samt att vi kan komma att be dig återkomma med material tidigare än vanligt. Detta för att vi ska kunna göra vårt yttersta för att bibehålla lika god förmåga vid leverans som vanligt, samt för att möjliggöra något större tidsmarginal inför kommande leverans.

Personal

Vi har en tät och nära kommunikation internt för att förhindra sjukdomar och smittspridning. Vi uppmuntrar till att samtliga anställda arbetar hemma och att de inte närvarar vid exempelvis fysiska möten, såväl internt som externt. Därtill har vi upprättat redundans som skapar förutsättningar att säkerställa leveransförmåga även vid kraftigt sjukdomsbortfall. Slutligen hålls medarbetare informerade löpande.

Infrastruktur

Alla våra system är tillgängliga för våra medarbetare som befinner sig på hemmaplan. Dessutom kan alla tjänster och leveranser till våra kunder ske digitalt. Infrastrukturen är skapad för att vara redundant och tillgänglig via fjärrstyrning. Vi förutser inga avbrott i våra kommande leveranser och vi kommer att ha en fortsatt tillgänglig support med fortsatt hög standard.

Lokaler

Vi har infört utbildning- och besöksförbud i våra lokaler, vilket innebär att inga andra än just anställda har tillgång till lokalerna. Lokalernas skalskydd har också stärkts för att säkerställa att säkerheten upprätthålls och för att minimera smittspridning.

Har du frågor eller vill veta mer ber vi dig skicka ett mail till support@vhdmedia.se så hjälper vi dig!

Var rädd om dig och de i din omgivning!

Vänligen,

Team VHD

English text:

During this time of insecurity, VHD Media Group is concerned for our family’s, colleague’s, client’s, and partner’s wellbeing. Our thoughts goes out to each and every one who personally gets affected by Covid-19 and we hope that everyone affected will recover without harm.

For us, our client’s success is all that matters. In 12 years, we have had the honor to provide our clients with our services. We wish to give you information considering our continuous business during this challenging time.

VHD Media Group cherish the ability of being able to secure stability no matter the situation. Explicitly, this means that we have structures and strategies that enables us to keep on delivering our services with high quality in an effective matter. Additionally, we are making sure that Support, Tech, and a contact person are available 24/7. We revise our contingency plan every day and make sure that we are able to face possible challenges of tomorrow. It is of crucial importance that we can keep on delivering our important services that are of significant value for millions of people each year.

It is no longer unknown that the ongoing pandemic will have a major impact on both individuals and companies. For us to be able to continue deliver our services with the same quality, we have been forced to make a number of changes within our business. Some of them, you can read more about below.

We follow information given by the Swedish Public Health Agency, and WHO daily. We evaluate what measures we need to take, and this crucial information channel is what make the basis of our strategies going forward. We encourage each and every one to take their responsibility to hinder any spread of infection. 

Customer contact
We ask that you are forgiving if your regular contact person is not available next time you contact us. Additionally, we might ask you to hand in material earlier than usual. This is partially one of our solutions that enables us to continue on delivering our services as usual, but also a way for us to create a larger time margin before upcoming deliveries.

Staff
We have a close communication with our staff to hinder any spread of infection. We encourage all of our employees to work from home, and that they do not attend physically to any internally or externally meetings. Furthermore, we have created high degrees of redundancy that enable us to secure deliveries if larger cases of sickness occur among our employees. Finally, all employees are kept informed daily.

Infrastructure
All our systems are available for our employees that work from home. All our services and deliveries to our customers can be made thanks to digital solutions. The infrastructure is made to have a high degree of redundancy and is available through remote connection. We do not anticipate any interruptions in our upcoming deliveries and we will continue to have available support with a continued high standard.

Office
For now, we do not allow any visitors within our premises, which means that only our employees have access to our office. Furthermore, in order to make sure that the infection do not spread, protection of the premises have been enhanced. 

In case of any questions you are welcome to send an email to support@vhdmedia.se.

Take care of yourself and those in your surrounding!

All the best,
Team VHD