Dataskyddspolicy

VHD Media Group AB

Behandling av personuppgifter vid VHD
Media Group AB

VHD Media Group AB (org. nr 556776-3429 med dotterbolag, nedan även kallat VHD) är ansvarigt för lagring och behandling av personuppgifter för individers och organisationer räkning. VHD ska behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Denna dataskyddspolicy ger information om VHDs behandling av personuppgifter.

Terminologi

En registrerad är en identifierbar fysisk person.

En personuppgiftsansvarig är den organisation som definierar personuppgiftsbehandlingens syfte(n) och har ett avtal med den registrerade.

Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Behandlingen regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet.

• Personuppgifter är alla uppgifter som är direkt eller indirekt kopplade till en individ (registrerad).

• Trafikdata är uppgifter som genererats genom användning av ett nätverk. Ett exempel kan vara när en individ använder mobilnätet, vilket genererar information om vem som skickar och tar emot ett meddelande eller telefonsamtal, start- och sluttider samt mobiltelefonens plats. Om trafikdata direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ klassificeras de som personuppgifter. Trafikdata kan exempelvis användas för faktureringsändamål.

• Anonyma uppgifter är uppgifter där alla identifierande inslag har tagits bort, så det har blivit omöjligt att koppla uppgifterna till en individ.

• Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter, däribland insamling, lagring, ändring, överföring eller radering.

VHD som personuppgiftsbiträde

Hur VHD behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde definieras och beskrivs i avtalet mellan VHD och vår kund, den personuppgiftsansvarige,samt i beskrivningen av respektive tjänster. Vilka uppgifter om en individ (registrerad) som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde beror på vilka av våra tjänster som används av den personuppgiftsansvarige. Närmare information finns i kundavtalens produktspecifika villkor.

VHDs behandling för kundens räkning regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal och VHD kommer endast att behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster till kunden och i enlighet med databehandlingsavtalet och kundens instruktioner. Vid upphävande av avtalet eller instruktioner från kunden kommer vi att radera eller återlämna de personuppgifter som har behandlats enligt avtalet, om inte annat krävs enligt tvingande lag.

Exempel på databehandlingsaktiviteter

• Skicka meddelanden, som SMS eller epost, från vår kund (personuppgiftsansvarig) till slutanvändaren (registrerad).

• Ta fram meddelandeloggar, statistik och rapporter.

• Tillhandahålla katalogtjänster.

• Övervaka trafiken för att säkerställa att meddelanden levereras och systemet är stabilt.

• Berika personuppgifter med data från tredjepartskällor (t.ex. ekonomiska och demografiska data från allmänt tillgängliga källor) före anonymisering och segmentering för användning i analys för marknadsföring och rapportering. Observera att VHD eller VHDs kund inte använder kompletterad data förrän efter den är anonymiserad.

• Hantera samtycken från de registrerade.

Beroende på tjänst och kundens användning av tjänsten i fråga, kan vi, i egenskap av personuppgiftsbiträde, komma att behandla personuppgifter inom följande kategorier

• Grundläggande personuppgifter (såsom namn), kontaktuppgifter (såsom mailadress, telefonnummer osv.).

• Platsdata, såsom GPS-data, Wi-Fi-platsdata och platsdata från personuppgiftsbiträdets nätverk (som inte utgör trafikdata enligt definitionen nedan).

• Trafikdata: Personuppgifter som behandlas i samband med överföring av kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller fakturering därav.

• Data relaterad till användningen av våra kunders tjänster, såsom transaktionshistorik eller meddelandeloggar.

• Uppgifter kopplade till innehåll i kommunikation, såsom e-post, röstmeddelanden, SMS/MMS, webbdata osv.

I vissa fall kommer VHD att kunna koppla samman personuppgifter som samlats in genom flera olika tjänster, så länge uppgifterna har samlats in för samma ändamål.

VHD som personuppgiftsansvarig

Hur VHD behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig definieras och beskrivs i villkoren i avtalet mellan VHD och vår slutanvändare (registrerad). Vilka uppgifter om slutanvändaren som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig beror på vilka av våra tjänster som används.

Exempel på databehandlingsaktiviteter

• Hantera slutanvändares profil.

• Hantera samtycken från slutanvändare.

• Hantera medlemskap.

• Uppfylla individuella rättigheter.

• Meddela slutanvändare om förändringar av tjänster, allmänna villkor eller detta integritetsmeddelande.

• Svara på förfrågningar eller frågor som rör tjänster, allmänna villkor eller denna dataskyddspolicy.

• Förmedla information och erbjudanden om medlemskap.

Beroende på tjänst och slutanvändarens användning av tjänsten i fråga, kan vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, komma att behandla personuppgifter inom följande kategorier

• Grundläggande personuppgifter (såsom namn), kontaktuppgifter (såsom mailadress,
telefonnummer osv.).

• Platsdata, såsom GPS-data, Wi-Fi-platsdata och platsdata från personuppgiftsbiträdets nätverk (som inte utgör trafikdata enligt definitionen nedan).

• Trafikdata: Personuppgifter som behandlas i samband med överföring av kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller fakturering därav.

• Uppgifter kopplade till innehåll i kommunikation, såsom e-post, röstmeddelanden, SMS/MMS, webbdata
osv.

I vissa fall kommer VHD att kunna koppla samman personuppgifter som samlats in genom flera olika tjänster, så länge uppgifterna har samlats in för samma ändamål.

Den rättsliga grunden till VHDs behandling är följande:

• För att fullgöra avtalet för användning av en tjänst som tillhandahålls av VHD till slutanvändaren, t.ex. i samband med hanteringen av användarprofil eller medlemskap, samt för att meddela slutanvändare om förändringar av eller svara på förfrågningar avseende tjänster, allmänna villkor eller denna dataskyddspolicy.

• För att främja VHDs legitima intressen (alltid förutsatt att de registrerades intressen inte väger tyngre än sådana intressen), t.ex. vad avser förbättring av tjänsterna eller användarupplevelsen, för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, för att förhindra förlust eller skada för VHD eller tredje parter eller för att förhindra åtgärder som kan äventyra VHDs eller en tredje parts egendom eller personuppgifterna tillhörande de andra användarna av tjänsterna.

• Samtycke, t.ex. i samband med marknadsföring av VHDs tjänster.

• För att uppfylla en lagstadgad skyldighet som VHD har, t.ex. fortsatt lagring på grund av lagstadgade regler om lagring för redovisningsändamål.

Slutanvändaren kan när som helst

• dra tillbaka sitt samtycke till databehandlingsaktiviteter som är baserade på samtycke.

• få åtkomst till personuppgifter.

• ändra personuppgifter.

• begära radering av personuppgifter.

• begära begränsning av eller motsätta sig behandlingen.

• begära export av personuppgifter.

• säga upp avtalet.

VHD kommer att bevara dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att fullgöra databehandlingens syften, enligt definitionen i de allmänna villkoren i avtalet eller i Huvudavtalet mellan VHD och vår slutanvändare, och kommer som huvudregel att bevara personuppgifter tills avtalet upphävs eller tills slutanvändare begär radering. Observera att rättsliga förpliktelser, t.ex. lagstadgade regler avseende lagring för redovisningsändamål, kan göra det nödvändigt att lagra personuppgifter efter upphävande av avtalet. Fortsatt lagring kan även förekomma när sådan lagring är nödvändig för VHDs legitima intressen, inklusive, men inte begränsat till, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Med vem delar vi uppgifter?

VHD kan komma att lämna ut personuppgifter till tredjepartsleverantörer och -värdpartner som utför tjänster för VHD, i syfte att kunna tillhandahålla tjänsterna. Sådana tredjepartsleverantörer ska endast använda personuppgifterna för de ändamål för vilka de har samlats in och i syfte att utföra sina tjänster gentemot VHD. Förhållandet till sådana tredjepartsleverantörer ska regleras av ett databehandlingsavtal.

Utlämnande av personuppgifter till offentliga organ kan ske om så och i den omfattning som krävs enligt lag och aktuella bestämmelser.

Hur använder vi cookies?

VHD använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. Cookies hjälper oss att fastställa vilka delar av vår webbplats som är mest populära, vilka sidor som besöks och hur länge besöken varar. Dessa data används för att utveckla och analysera tjänster samt rikta webbplatsannonser i tjänster som tillhandahålls av samarbetspartner. För en fördjupad information hänvisar vi till VHDs hemsida.

Hur använder vi Google Analytics och Google Adwords?

Vi använder Google Analytics för att se vilka delar av vår webbplats som är mest populära, vilka sidor som besöks och hur länge besöken varar. Informationen raderas automatiskt var 38 månad. Vi är inte intresserad av att veta vilka som besöker oss och så fort Google släpper ett verktyg för att kunna ta bort sådan data kommer vi aktivera den.

Vi använder Google Adwords för att marknadsföra oss i Googles kanaler. Vi kan se när ett klick resulterar i ett besök, köp eller beställning hos oss. Men det är inte förens när du aktivt själv blir kund som vi ser vem det är.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Skyddet för personuppgifter är av yttersta vikt för VHD. Därför arbetar vi ständigt med att skydda personuppgifter. Vår säkerhetspolicy omfattar skydd för personal, data, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt information som personuppgifter.

Vårt säkerhetsarbete syftar till att avväga riskexponering, affärsvärde, tillgänglig teknik, sårbarheter och hot i syfte att följa tillämpliga lagar, föreskrifter samt avtalsenliga krav.

VHD strävar efter att genomföra säkerhetsåtgärder genom att fastställa lämpliga skyddsnivåer för personuppgifter och därigenom förhindra att personuppgifter lämnas ut till obehöriga parter, såväl externt som internt.

Rätt att anföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du tror att den behandling av personuppgifter som bedrivs av VHD strider mot relevanta dataskyddsbestämmelser har du rätt att anföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du har din hemvist, där du arbetar eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum, eller annan relevant tillsynsmyndighet.

Ändringar av denna dataskyddspolicy

VHD förbehåller sig rätten att göra sporadiska ändringar av denna dataskyddspolicy. Den senaste revideringen ska ersätta alla tidigare versioner. Den aktuella versionen av integritetsmeddelandet ska hela tiden finnas tillgänglig på VHDs webbplats eller kunna erhållas på begäran. Vi rekommenderar att du kontrollerar dataskyddspolicyn då och då, för att hålla dig uppdaterad om det senaste meddelandet. Vi kommer att meddela dig om alla eventuella ändringar av dataskyddspolicyn som du har rätt att få information om eller som kräver ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du är direktkund till VHD ber vi dig kontakta vår kundsupport via e-post vid allmänna frågor; support@vhdmedia.se

OBS: Om du inte har allmänna frågor utan har ett personuppgiftsärende måste du skicka ditt ärende via formuläret på följande länk: https://www.vhdmedia.se/personuppgiftsarende

Om du är slutanvändare till en av VHDs kunder ber vi dig kontakta kunden tillika avsändaren direkt.